Video - Clips

Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái - Từ Thiện Việt Nam tháng 3 năm 2013 phan 3

Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái - Từ thiện Việt Nam tháng 3 năm 2013 phan 2

Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái - Từ Thiện Việt Nam tháng 3 năm 2013 phần 1

Hội từ thiện Bàn tay nhân ái nắm 2011 phần 4 - Thăm viếng

Hội từ thiện Bàn tay nhân ái nắm 2011 phần 3 - Miền Bắc

Hội từ thiện Bàn tay nhân ái nắm 2011 phần 2 - Miền Trung

Hội từ thiện Bàn tay nhân ái nắm 2011 phần 1 - Miền Nam

Hội từ thiện bàn tay nhân ái năm 2010 - Miền Nam